Våre fire toppkandidater

1. kandidat

Navn: Hilde Gunn Sletten
Alder: 55 år
Fartstid i kommunen: 15 år
Bosatt: Nærsnes

Hvorfor MDG: MDG er det eneste partiet som legger klima og hensynet til naturen til grunn for all politikk, og som våger å si at vi må redusere det halsløse forbruket vi nå har i Norge. Vi har bare en eneste klode, og vi driver rovdrift på den. MDG gjør noe med det.

Det beste ved Røyken: Store skoger, åpne åkrer, grønne åser og vakre kystperler. Vi har en flott kommune med store kvaliteter, som vi må verne om.

Hjertesaker ved valget 2015: Verne grøntområder og fellesområder som skaper trivsel, og å støtte opp om trivelige lokalsamfunn. Bedre kollektivløsninger og sykkelmuligheter. Å verne kystsonen og matjorda, samt bevare og utvide turmulighetene i skogene. I tillegg må det satses på miljøvennlige bygg og drift, og stille miljøkrav til alle utbyggere, private og offentlige.

2.kandidat

Navn: Sigve Brouwer
Alder: 57 år
Fartstid i kommunen: 3 år
Bosatt: På nedsiden av Stokkeråsen

Hvorfor MDG: Vi har behov for å få inn nye politiske tanker og løsninger. De Grønne er fri for sementerende politisk historie og gir mulighet for fritenkere. Klima- og miljøkrisen er en konsekvens på vår forvaltning av jordens ressurser og manglende forståelse på kraftig utvikling. MDG vil gjøre noe med det!

Det beste ved Røyken: Den enorme muligheten til å øke livskvaliteten og leve et liv i pakt med naturen, som sjøen, skogen og markene gir oss.

Hjertesak ved valget 2015: Å åpne våre hjerter for hverandre og være tydelig på at skal vi forandre verden, må vi begynne med oss selv og lokalmiljøet. Vi må handle lokalt og tenke globalt. Bruk hodet, stem med hjerte!

3.kandidat

Navn: Siv Hauge
Alder: 40 år
Fartstid i kommunen: 8 år
Bosatt i: Røyken

Hvorfor MDG: MDG er det eneste partiet som har satt klima, naturvern, dyrevelferd og økologisk og bærekraftig matproduksjon først. Men MDG vil
også skape et varmere, sunnere, mer rettferdig og inkluderende samfunn.

Det beste ved Røyken: Å kunne spenne på seg skiene utenfor døra og omtrent gå rett i skiløypa. Om høsten å fylle fryseren med sopp og bær fra Kjekstadmarka.

Hjertesak ved valget 2015: All forskning viser at det er helt essensielt at kroppen får det den trenger av næringsstoffer for å ha god helse. Jeg vil jobbe iherdig for å få adekvat ernæring i alle barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner i kommunen vår. På den måten vil vi frigi penger fra helsevesenet som vi kan bruke på bl.a. flere helsesøstre.

4.kandidat

Navn: Tom Erik Julsrud
Alder: 50 år
Fartstid i kommunen: 15 år
Bosatt: Østskogen

Hvorfor MDG: Dette er det eneste partiet som tar sikte på å utvikle samfunnet slik at det ikke går utover naturens tålegrenser. For å få til dette er det nødvendig med en snuoperasjon innenfor økonomi, arbeidsliv og levemåter som ingen andre partier enn MDG er opptatt av.

Det beste ved Røyken: Kommunen har en flott beliggenhet med muligheter for unike naturopplevelser langs kysten og i skogen.

Hjertesaker ved valget 2015: Sørge for at det utvikles et nettverk av trygge gang -og sykkelveger mellom tettsteder og avgangssteder for kollektivtransport. Sikre at kommunens unike naturområder bevares og gjøres tilgjengelig for alle!