Vår politikk

22. juni, 2015

Miljøpartiet De Grønne setter samspillet mellom mennesker og natur i sentrum for politikken. Vi vil at Røyken skal være en grønn foregangskommune basert på bærekraftig utvikling og økologisk balanse. Vi vil ha et Røyken som bevarer landbruk og grønne områder, som tar vare på og utvikler miljøvennlige lokalsamfunn og miljøeffektivt næringsliv. Røyken skal gjennom en aktiv og ansvarlig klima- og miljøpolitikk bidra aktivt til at Norge overholder sine nasjonale miljømål og internasjonale klimaforpliktelser.

I Røyken kommune vil vi arbeide for at medmenneskelighet, trivsel, livskvalitet, og god økonomistyring skal ligge til grunn for all offentlig og privat virksomhet. Med dette perspektivet vil vi føre en politikk for trygg oppvekst, aktive læringsmiljøer, et sykdomsforebyggende helsevesen, gode omsorgstilbud, et mangfoldig og inkluderende kulturliv, en sterk frivillighetssektor, bevaring og videreutvikling av våre landbruks, natur- og friluftsområder, etisk handel, miljøvennlig transport, bærekraftige bedrifter og et robust og demokratisk arbeidsliv.

Røyken kommune skal være en foregangskommune for omstillingen til lavutslippssamfunnet gjennom en ambisiøs og forpliktende klima- og energiplan, klimaregnskap, miljøsertifisering og Fairtrade-sertifisering. Dette skal først og fremst gjelde kommunenes egne virksomheter, men også gjennom et aktiv samarbeid med nærings- og handelsvirksomheter og frivillige lag og foreninger. Kommunens Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) må oppdateres, og nødvendige klimatilpasningstiltak må settes i verk for å møte utfordringene ved et menneskeskapt varmere, våtere og mer utfordrende klima.

For mer informasjon, last ned vårt partiprogram.

PARTIPROGRAM FOR RØYKEN MDG.rev.07.05.15